นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ จะได้รับความปลอดภัยในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ เพราะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นข้อสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นใดเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ ยืนยันว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อรับผลประโยชน์ใดๆ นอกไปเสียจากเพื่อใช้ศึกษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ได้ตรงกับความต้องการของสมาชิกทุกท่านให้ดีขึ้นเท่านั้น เราจึงจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัท ทำการรวบรวม ไว้ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของทางบริษัทฯ เป็นไปตามสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้การที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฉบับนี้ดังที่แจ้งให้ทราบ โดยบริษัทจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1. ช่องทางการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมไว้มีดังนี้ การที่เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกผ่านท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ที่อยู่อีเมลล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารผ่านทางอัเมลล์ของบริษัทฯ ชื่อ ที่อยู่ส่วนตัวหรือบริษัท รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อทางโซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ ที่ท่านทำการให้ข้อมูลกับเรามาเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สอบถามข้อมูลสินค้า หรือ บริการจากทางบริษัทฯ เรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และหมายเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ที่ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลา ของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือหน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของบริษัท หรือประวัติข้อความการปฏิสัมพันกับลูกค้าและคู่ค้าบนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้

ตามวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทฯได้ทำการวบรวมข้อมูลของลูกค้าคู่ค้าของเรา เพื่อที่จะนำเอาข้อมูลที่ได้มาไปพัฒนาต่อยอดสินค้า หรือ บริการของทางบริษัทฯ เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีจากทางส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านทำการให้ข้อมูล บนพื้นที่ของบริษัท ทั้งในเว็บไซต์ และ โซเชียลมีเดีย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเป็นการเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก ที่ได้ได้เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ โดยตรงและทางอ้อม เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

โดยปกติแล้วทางบริษัทฯ จะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน หรือสามารถติดต่อกับท่านได้โดยตรง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอ บริการที่ตรงต่อความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ทางบริษัทฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่าน ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการแจ้งไปให้ท่านทราบและยินยอมก่อนล่วงหน้า ท่านพึงรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อทางบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็นภายใต้กรอบกฏหมาย เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทางบริษัทฯ และส่วนของผู้ใช้บริการด้วย

4. การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น ชื่อ อีเมลล์ ที่อยู่ ที่อยู่บริษัทฯ เบอร์โทรศัพทท์ โทรสาร เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง รวมไปถึงการตั้งค่าต่าง ๆ หมายเลขบัตรเครดิต ไอพีแอดเดรส ด้วยที่ว่าท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือ ทำการติดต่อสอบถามและการทำธุรกรรมกับเรา เราจะนำเอาข้อมูลที่ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยมาพัฒนาเพื่อตอบสนองตามนโยบายการตลาดของทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งข่ายสารสำคัญของสินค้าและบริการของเราให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวตนของท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น กับท่าน
  • ข้อมูลการทำธุรกรรมของท่าน จะถูกจัดเก็บและตรวจสอบผ่านทางการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบแค่ชั่วคราวเท่านั้น และจะถูกลบในทันทีที่ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบแล้ว
  • ด้านการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้จัดการข้อมูลในการเข้าใช้ภายในเว็บไซต์เป็นการ แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้ เพื่อเป็นไปตามความปลอดภัย และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น
5. การปกป้องข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ทางเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน หรือให้เช่า ส่วนข้อมูลทางด้านบัตรเครดิตนั่นจะถูกดูแลโดยธนาคารผู้ให้บริการระบบตัดบัตรเครดิต ซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตทางบริษัทฯ เองจะไม่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ แต่อย่างใด แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยบริษัทฯ ในการนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่านก่อน 

6. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล หรือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัท เปิดเผยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นได้มาอย่างไร
  • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน
  • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อตัวท่านเอง
  • สิทธิร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทางบริษัทฯ
7. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

ท่านได้ทำการอ่านและตกลงรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามิใช่ความผิดของบริษัทฯ ทางเรา ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการดังกล่าว

8. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aaneotech.com/privacy-policy/