IT Service A&A

บริการไอที ครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ มีอะไรบ้าง?

บริการไอที คืออะไร? การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology, ICT) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านเทคโนโลยีของลูกค้าหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสามารถรวมถึงหลายประเภทของบริการที่ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเข้าและนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจหรือองค์กร เช่น 1.บริการด้านคอมพิวเตอร์ เเละ เครือข่าย จัดหา เเละ ดูเเลเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งจะต้องสร้างเเละบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมค่อกับอินเทอร์เน็ตเเละ ระบบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละ ความปลอดภัย 2.บริการด้านฐานข้อมูล (Database Services) บริการการจัดฐานข้อมูล เเละ การเก็บรักษาข้อมูล

Read More