Sophos XGS Firewall

Sophos XGS Firewall

Sophos XGS Firewall

Sophos XGS Firewall เป็นไฟร์วอลล์ที่ออกแบบมาครอบคลุมการทำงานของ Next-generation Firewall เพื่อป้องกันภัยคุกคามแบบต่าง รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามที่ยังไม่รู้จัก (Unknow Threats) การตอบสนองกับภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ และแสดงการใช้งานหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้น

Introducing Sophos Firewall and the new XGS Series hardware - Release Notes & News - Sophos (XG) Firewall - Sophos Community

Block unknow threats

Sophos XG Firewall มีคุณสมบัติการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced threats) ประกอบด้วย การป้องกันการโจมตีจากภายนอกเข้ามาภายในองค์กร (Intrusion Prevention System, IPS) การป้องกันการติดต่อสื่อสารกับผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก aaneotech (Advanced Threat Protection, ATP) การตรวจสอบไฟล์ที่น่าสงสัยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Cloud Sandboxing) การตรวจสอบไฟล์ที่ไม่ประสงค์ดีแบบคู่ (Dual Anti-virus) การควบคุมการใช้งานเว็ป แอพพลิเคชัน (Web and App Control) การป้องกันการภัยคุกคามผ่านทางอีเมล์ (Email Protection) และการป้องกันภัยคุกคามบนเว็ปแอพพลิเคชัน (Web Application Firewall)

Automatically responds to incidents

Sophos XG Firewall เป็นไฟร์วอลล์เพียงหนึ่งเดียวที่มีความสามารถในการจำกัดการใช้งานระบบเครือข่าย ของเครื่องที่มีความเสี่ยงในระดับสูงแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Security Heartbeat ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ และซอฟแวร์แอนตี้ไวรัสที่เครื่องอุปกรณ์ลูกข่าย

Exposed hidden risks

Sophos XG Firewall มีคุณสมบัติในการแสดงการใช้งานหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้น อาทิ ผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูง แอพพลิเคชันที่ไม่รู้จัก ภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น โดยสามารถจัดทำรายงานได้ภายในอุปกรณ์เอง

Network Protection

สามารถป้องกันการโจมตีที่มีความซับซ้อน อาทิ Next-gen Intrusion Prevention System, Advanced Threat Protection, Security Heartbeat และ Advanced VPN technologies เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือ

Web Protection

ครอบคลุมการป้องกัน และควบคุมการใช้งานเว็ป และแอพพลิเคชันของผู้ใช้งานภายใน อาทิ Powerful user and group web policy, Advanced Web Threat Protection, High performance transparent proxy และ Layer-8 Application Control and QoS) เป็นต้น

Email Protection

มีคุณสมบัติในการป้องกันอีเมล์ผ่านโปรโตคอล SMTP, IMAP และ POP อาทิ Integrated Message Transfer Agent, Live Anti-Spam, Self-serve Quarantine, SPX Email Encryption และ Data Loss Prevention เป็นต้น

Web Server Protection

ป้องกันเว็ปแอพพลิเคชันให้ปลอดภัยจากการโจมตีโดยมีคุณสมบัติตาม Web Application Firewall อาทิ Business Application Policy Templates, Protection from the latest hacks and attacks และ Reverse proxy

Reporting

ปัญหาของอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ทุกวันนี้คือไม่สามารถแสดงการใช้งาน และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ภายในอุปกรณ์เอง แต่ Sophos XG Firewall มีความสามารถจัดทำรายงาน แสดงการใช้งาน และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ภายในอุปกรณ์เอง

Ease-of-use

Sophos XG Firewall ออกแบบมาให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้ง่าย สามารถจัดทำรายงาน การจัดทำ policy และการบริหารจัดการอื่นๆ ได้โดยง่าย ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ

Synchronize Security – Security Heartbeat

Sophos XG Firewall มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Firewall และ Endpoint ในกรณีที่ Endpoint เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ Firewall สามารถป้องกันไม่ให้ Endpoint ดังกล่าวออกไปสู่ภายนอกได้โดยอัติโนมัติ

Synchronize Security – Synchronized Application Control

Sophos XG Firewall มีความสามารถในการเรียนรู้ Application ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในองค์กรได้อย่างอัติโนมัติ โดยสามารถระบุ จัดหมวดหมู่ และนำไปควบคุมได้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ Firewall ไม่รู้จัก Application ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในองค์กรได้

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง Window 11  ติดตาม Facebookpage ได้ที่ FB: A&A Neo Technology