Solution DATA CENTER

Solution DATA Center

Solution DATA CENTER ROOM SOLUTION

Solution DATA CENTER ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) หรือห้องเซิฟเวอร์ (Server Room) เป็นห้องที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บ Server, อุปกรณ์สื่อสารจำพวก Network, ระบบ Storage เป็นต้น มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้อุปกรณ์ทุกชนิดที่ถูกจัดเก็นในห้อง ทำงานได้ดีและเสถียรมากมีความปลอดภัย ซึ่งห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) ได้กลายมาเป็นหัวใจหลักของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

Solution DATA CENTER

ทางบริษัท a&aneotech ของเรายินดีให้คำปรึกษาการทำระบบห้อง Data center ที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า เรามีบริการออกแบบ ปรับปรุง (Renovate) วางระบบห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) หรือ ห้องเซิฟเวอร์ (Server Room) และให้บริการบำรุงรักษาในรูปแบบของสัญญาจ้างสำหรับหน่วยงาน สำนักงาน องค์กรต่างๆ จากผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบ ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย Data Center

มาตรฐานของ Data Center สามารถแบ่งออกมาได้เป็น Tier โดยมีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

Tier 1 :  ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.671% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ ‘ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 28.8 ชั่วโมง แต่ไม่มีระบบทำงานสำรอง

Tier 2 : ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.741% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ ‘ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 22 ชั่วโมง โดยต้องมีระบบทำงานสำรองด้วย

Tier 3 : ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.982% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ’ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 1.6 ชั่วโมง โดยต้องมีระบบทำงานสำรอง มีไฟฟ้าสำรอง และช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง

Tier 4 : ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.995% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ’ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 24 นาที โดยต้องมีระบบทำงานสำรอง มีไฟฟ้าสำรอง ช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง และทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบใน IDC ก็ต้องมีตัวสำรอง เช่น ระบบแอร์ ระบบดับเพลิง ฯลฯ

หลักการเบื้องต้นในการออกแบบศูนย์ข้อมูล

เนื่องจากศูนย์ข้อมูลต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องมีสิ่ง อำนวยความสะดวกการทำงานของอุปกรณ์หลัก เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลบรรลุจุดประสงค์ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ

ที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้

  1. การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล

การเลือกสถานที่ติดตั้งของศูนย์ข้อมูลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรอบต้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาดภัย พายุหิมะ ภูเขาไฟระเหิด ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดจากการจลาจล รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การลอบวางระเบิด หรือการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมทั้งสภาพแวดล้อม ภายนอกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

  1. ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องให้ความ สำคัญอย่างมาก ดังที่หน่วยงาน UPTIME ได้ระบุเป็น ข้อกำหนดว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักสำหรับศูนย์ข้อมูลและมีระบบสำรองไฟฟ้า ต้องมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน และรองรับการขยาย ในอนาคตได้เหมาะสม สำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญ มาก ๆ อาจจะต้องออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักให้กับ อุปกรณ์ ต้องรับไฟจากแหล่งผลิตไฟฟ้ามากกว่า 1 แห่ง ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงสายไฟฟ้าสำหรับวงจรย่อยภายใน เต้ารับไฟฟ้าด้วย ฯลฯ

  1. ระบบโครงสร้างภายในศูนย์ข้อมูล

การเชื่อมต่อและการจัดวางอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูล มีความจำเป็นต้องมีการจัดการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้อง Data center

  1. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

ระบบปรับอากาศภายในสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะส่วนห้อง Datacenter จะออกแบบให้ใช้ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (precision ail- condition system) ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่งกำลังไฟฟ้า เป็นภาระ ความร้อนที่เรียกว่า ความร้อนสัมผัส (sensible heat) ซึ่งใช้เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในศูนย์ข้อมูล ควรมีค่า อยู่ระหว่าง 48 ± 3% RH หรือตาม ข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพราะถ้ามี ความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์เกิดปัญหา ลัดวงจรได้และหากมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศดีไป อาจเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งสามารถรบกวนการทำงานของ อุปกรณ์ใด้เช่นเดียวกัน

  1. ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) เป็นสิ่งที่สำคัญในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server  เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ หากไม่มีระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ อุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server จะถูกทำลายอย่างรุนแรงเช่น สาย Fiber , สาย Cable สื่อสาร , อุปกรณ์สื่อสาร (Switch, Server ) เป็นต้นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะมีส่วนช่วยให้เหตุเพลิงไหม้สงบลง และ มีความเสียหายไม่รุนแรง

  1. ระบบ Monitoring Data center

Solution DATA CENTER   Data Center เป็นงานที่ต้องทำงาน 24ชั่วโมง ฉะนั้นระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบความปลอดภัยของห้อง Data Center จึงจำเป็นที่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะต้องรับทราบทันที แบบ Real Time ดังนั้น ภายใน Data Center จึงจำเป็นจะต้องมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังไม่ว่าไฟดับ, แอร์ไม่เย็น, มีควันไฟ, มีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาในห้อง Data Center ผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ได้ทันที ผ่านระบบ SMS, E-mail, Signal Alarm และ Monitoring Board ทำการแจ้งเตือนให้โดยการเชื่อมต่อกับระบบ Network ที่มีอยู่เดิมได้ โดยใช้ TCP/IP Protocol นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะของ Sensor ได้บน web Browser

1. WEB Interfaceหรือ Network Monitoring Software สำหรับบริหารจัดการ

2. กำหนดนโยบายการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน Email, SMS, Event log, SNMP Trap, SNMP Get, sound and light an alarm beacon or a strobe light

3. Access Sensor (Door Entry) สำหรับเฝ้าระวังการเข้าออกห้องดาต้าเซ็นเตอร์

4. CCTV กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์

5. Sensors สำหรับเฝ้าระวัง Temperature/ Humidity/Smoke/Vibration

6. Rack Monitoring รวมถึง Load Management / Manage & Switch PDU

7. Sensors สำหรับการตรวจสอบแรงลมและการระบายความร้อน ( Air Flow )

8. เฝ้าระวังระบบจ่ายกำลังไฟ UPS / AIR / Fire Suppression

9. Sensors สำหรับการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ Water Leak

บริการหลังการขาย

1. มีบริการ MA ระบบห้อง DATA Center เข้าดำเนินการเข้าตรวจเช็คเมื่อระบบห้อง Datacenter มีปัญหา หรือ PM (ตามเงื่อนไขสัญญาของแต่ละบริษัท)

2. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าตลอด
3. หลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ของเราจะทำรายงานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของหน่วยงาน

งบประมาณ: สามารถติดต่อขอราคาได้ที่ Sale A&A Neo Technology เบอร์ 053-227-500

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง siem-soar ติดตาม Facebookpage ได้ที่ FB: A&A Neo Technology