Solution DATA Center

DATA CENTER ROOM SOLUTION

ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย(Data Center) หรือห้องเซิฟเวอร์ (Server Room) เป็นห้องที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บ Server, อุปกรณ์สื่อสารจำพวก Network, ระบบ Storage เป็นต้น มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้อุปกรณ์ทุกชนิดที่ถูกจัดเก็นในห้อง ทำงานได้ดีและเสถียรมากมีความปลอดภัย ซึ่งห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) ได้กลายมาเป็นหัวใจหลักของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

ทางบริษัทของเรายินดีให้คำปรึกษาการทำระบบห้อง Data center ที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า เรามีบริการออกแบบ ปรับปรุง (Renovate) วางระบบห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) หรือ ห้องเซิฟเวอร์ (Server Room) และให้บริการบำรุงรักษาในรูปแบบของสัญญาจ้างสำหรับหน่วยงาน สำนักงาน องค์กรต่างๆ จากผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบ ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย Data Center

มาตรฐานของ Data Center สามารถแบ่งออกมาได้เป็น Tier โดยมีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้

Tier 1 :  ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.671% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ ‘ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 28.8 ชั่วโมง แต่ไม่มีระบบทำงานสำรอง

Tier 2 : ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.741% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ ‘ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 22 ชั่วโมง โดยต้องมีระบบทำงานสำรองด้วย

Tier 3 : ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.982% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ’ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 1.6 ชั่วโมง โดยต้องมีระบบทำงานสำรอง มีไฟฟ้าสำรอง และช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง

Tier 4 : ระบบต้องทำงานได้อย่างน้อย 99.995% หรือภายในหนึ่งปีระบบสามารถ’ล่ม’ หรือ ‘ไม่สามารถใช้งานได้’ ไม่เกิน 24 นาที โดยต้องมีระบบทำงานสำรอง มีไฟฟ้าสำรอง ช่องทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำรอง และทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบใน IDC ก็ต้องมีตัวสำรอง เช่น ระบบแอร์ ระบบดับเพลิง ฯลฯ

หลักการเบื้องต้นในการออกแบบศูนย์ข้อมูล

เนื่องจากศูนย์ข้อมูลต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องมีสิ่ง อำนวยความสะดวกการทำงานของอุปกรณ์หลัก เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลบรรลุจุดประสงค์ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ

ที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้

  1. การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล

การเลือกสถานที่ติดตั้งของศูนย์ข้อมูลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรอบต้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาดภัย พายุหิมะ ภูเขาไฟระเหิด ฯ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดจากการจลาจล รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การลอบวางระเบิด หรือการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมทั้งสภาพแวดล้อม ภายนอกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

  1. ระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าภายในศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องให้ความ สำคัญอย่างมาก ดังที่หน่วยงาน UPTIME ได้ระบุเป็น ข้อกำหนดว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักสำหรับศูนย์ข้อมูลและมีระบบสำรองไฟฟ้า ต้องมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน และรองรับการขยาย ในอนาคตได้เหมาะสม สำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญ มาก ๆ อาจจะต้องออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักให้กับ อุปกรณ์ ต้องรับไฟจากแหล่งผลิตไฟฟ้ามากกว่า 1 แห่ง ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงสายไฟฟ้าสำหรับวงจรย่อยภายใน เต้ารับไฟฟ้าด้วย ฯลฯ

  1. ระบบโครงสร้างภายในศูนย์ข้อมูล

การเชื่อมต่อและการจัดวางอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูล มีความจำเป็นต้องมีการจัดการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของห้อง Data center

  1. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

ระบบปรับอากาศภายในสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะส่วนห้อง Datacenter จะออกแบบให้ใช้ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (precision ail- condition system) ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่งกำลังไฟฟ้า เป็นภาระ ความร้อนที่เรียกว่า ความร้อนสัมผัส (sensible heat) ซึ่งใช้เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายในศูนย์ข้อมูล ควรมีค่า อยู่ระหว่าง 48 ± 3% RH หรือตาม ข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพราะถ้ามี ความชื้นสัมพัทธ์สูงเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์เกิดปัญหา ลัดวงจรได้และหากมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศดีไป อาจเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งสามารถรบกวนการทำงานของ อุปกรณ์ใด้เช่นเดียวกัน

  1. ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) เป็นสิ่งที่สำคัญในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server  เมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ หากไม่มีระบบดับเพลิงที่สามารถทำงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ อุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้อง Data Center หรือ ห้อง Server จะถูกทำลายอย่างรุนแรงเช่น สาย Fiber , สาย Cable สื่อสาร , อุปกรณ์สื่อสาร (Switch, Server ) เป็นต้นระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะมีส่วนช่วยให้เหตุเพลิงไหม้สงบลง และ มีความเสียหายไม่รุนแรง

  1. ระบบ Monitoring Data center

  Data Center เป็นงานที่ต้องทำงาน 24ชั่วโมง ฉะนั้นระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบความปลอดภัยของห้อง Data Center จึงจำเป็นที่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบจะต้องรับทราบทันที แบบ Real Time ดังนั้น ภายใน Data Center จึงจำเป็นจะต้องมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังไม่ว่าไฟดับ, แอร์ไม่เย็น, มีควันไฟ, มีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาในห้อง Data Center ผู้ดูแลระบบสามารถรับรู้ได้ทันที ผ่านระบบ SMS, E-mail, Signal Alarm และ Monitoring Board ทำการแจ้งเตือนให้โดยการเชื่อมต่อกับระบบ Network ที่มีอยู่เดิมได้ โดยใช้ TCP/IP Protocol นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะของ Sensor ได้บน web Browser

1. WEB Interfaceหรือ Network Monitoring Software สำหรับบริหารจัดการ

2. กำหนดนโยบายการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน Email, SMS, Event log, SNMP Trap, SNMP Get, sound and light an alarm beacon or a strobe light

3. Access Sensor (Door Entry) สำหรับเฝ้าระวังการเข้าออกห้องดาต้าเซ็นเตอร์

4. CCTV กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์

5. Sensors สำหรับเฝ้าระวัง Temperature/ Humidity/Smoke/Vibration

6. Rack Monitoring รวมถึง Load Management / Manage & Switch PDU

7. Sensors สำหรับการตรวจสอบแรงลมและการระบายความร้อน ( Air Flow )

8. เฝ้าระวังระบบจ่ายกำลังไฟ UPS / AIR / Fire Suppression

9. Sensors สำหรับการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ Water Leak

บริการหลังการขาย

1. มีบริการ MA ระบบห้อง DATA Center เข้าดำเนินการเข้าตรวจเช็คเมื่อระบบห้อง Datacenter มีปัญหา หรือ PM (ตามเงื่อนไขสัญญาของแต่ละบริษัท)

2. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าตลอด
3. หลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ของเราจะทำรายงานให้กับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของหน่วยงาน

งบประมาณ: สามารถติดต่อขอราคาได้ที่ Sale A&A Neo Technology เบอร์ 053-227-500